Merken
 
Meest gekocht
 
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 

Ideal

Keukenontwerp

TNT POST

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

D. VAN DEN BURG TIMMER- EN ONDERHOUDS BEDRIJF

 

 

Artikel 1: Definities

 

1.       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- gebruiker: D.van den Burg Timmer- en Onderhouds Bedrijf, Postbus 229, 2300 AE Leiden;

- opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

 

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

1.       Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

2.       Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 

Artikel 3: Offertes

 

1.       De door gebruiker gemaakte offertes c.q. aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn geldig tot 30 dagen na offertedatum/aanbiedingsdatum. Gebruiker is slechts aan de offertes/aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding door de wederpartij schriftelijk binnen die 30 dagen wordt bevestigd.

 

2.       Indien door een opdrachtgever geen opdracht wordt gegeven aan gebruiker is gebruiker gerechtigd een vergoeding te vragen voor alle met de offerte of aanbieding verband houdende werkelijk gemaakte kosten.

 

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 

1.       Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

2.       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.       De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

4.       Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

5.       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

 

Artikel 5: Contractsduur en uitvoeringstermijn

 

1.       De overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding door de opdrachtgever van de in artikel 3 lid 1 bedoelde offerte c.q. aanbieding binnen de in dat artikel gestelde termijn voor de in de offerte c.q. aanbieding bepaalde uitvoeringstermijn.

 

2.       Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een specifieke termijn overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn.

 

3.       Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 

1.       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2.       Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

3.       Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

4.       Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijzing of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

5.       De tussen gebruiker en de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen of aanvullingen als genoemd in de vorige leden worden schriftelijk vastgelegd en door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerd.

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

1.       Gebruiker is eerst aansprakelijk wegens niet, niet tijdig of niet behoorlijke nakoming van opdrachten, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door de opdrachtgever, waarbij hem een termijn van één maand gegund moet worden om de overeenkomst alsnog naar behoren na te komen, alvorens de gebruiker in rechte betrokken kan worden.

 

2.       Gebruiker is niet gehouden tot het vergoeden van:

- schade ten gevolge van handelen of nalaten van personen van wier diensten gebruiker gebruik maakt;

- schade ten gevolge van enige tekortkoming in ontwerp, danwel defecten of gebreken in ter beschikking gestelde materialen;

- schade ten gevolge van schending van rechten van derden, voorzover deze wordt aangericht op initiatief van de opdrachtgever, waaronder gevat wordt het gebruik van gegevens welke door of vanwege de opdrachtgever zijn verstrekt.

 

3.       Wat betreft door of namens de opdrachtgever bij gebruiker aangevoerde materialen draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe of indirecte schade. De opdrachtgever is gehouden gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interessen, waarvoor de opdrachtgever, alsmede zijn personeel door derden te dier zake mochten worden aangesproken.

 

4.       De aansprakelijkheid van gebruiker, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door zijn verzekeraar gedane uitkering.

 

 

Artikel 8: Overmacht

 

1.       Gebruiker is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van het overeengekomen werk ten gevolge van overmacht in de ruimste zin des woords.

 

2.       In dit verband wordt ondermeer - doch niet uitsluitend - als overmacht beschouwd:

- storingen in het bedrijf van gebruiker, dan wel belemmeringen, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, kostbaarder of bezwaarlijk wordt gemaakt;

- staking, ziekte of ongeval van personeel van gebruiker dan wel van ingeschakelde derden met uitvoering van de opdracht belast;

- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn, alsook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van gebruiker of in de bedrijven waarvan gebruiker goederen betrekt, welke met de betreffende opdracht in verband staan.

 

3.       Ingeval van overmacht zal de opdrachtgever gebruiker gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de opdracht uitgevoerd dient te zijn de gelegenheid geven zijn verplichtingen na te komen. Indien de overmachttoestand aanhoudt, heeft gebruiker het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste niet in redelijkheid mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, waarbij eventueel door de opdrachtgever verstrekte materialen in bewerkte of onbewerkte toestand zonder enige vergoeding door gebruiker zullen worden teruggegeven aan de opdrachtgever. Voorts is gebruiker alsdan gerechtigd  het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden dit bedrag aan gebruiker te voldoen.

 

 

Artikel 9: Betalingscondities

 

1.       Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

2.       Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd ad 1 % per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

 

3.       In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever alsmede de verplichtingen van de opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.       Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de langst openstaande opeisbare facturen.

 

5.       Gebruiker is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst met opdrachtgever een voorschot van tenminste 30 % van de aanneemsom te vragen van de opdrachtgever, welk voorschot voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden door de opdrachtgever aan gebruiker voldaan dient te zijn. Bij gebreke van tijdige betaling van het overeengekomen voorschot door de opdrachtgever heeft gebruiker het recht zijn werkzaamheden op te schorten zolang als dit voorschot niet aan gebruiker is voldaan.

 

6.       Afwijkende betalingsafspraken binden partijen uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

7.       In het geval geen vast honorarium is overeengekomen tussen gebruiker en opdrachtgever, zal het honorarium worden berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker.

 

8.       Gebruiker mag na het tot stand komen van een overeenkomst met opdrachtgever te allen tijde prijsstijgingen waarop gebruiker redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen aan opdrachtgever doorbereken terzake – doch niet uitsluitend – materialen, lonen, sociale lasten, belastingen en transportkosten.

 

 

Artikel 10: Incassokosten

 

1.       Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief in incassozaken verschuldigd:

 

- over de eerste € 2.950,-                         15%

- over het meerdere tot € 5.900,-              10%

- over het meerdere tot € 14.748,-               8%

- over het meerdere tot € 58.990,-               5%

- over het meerdere boven € 58.990,-          3%

 

2.       Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

Artikel 11: Opschorting

 

1.       Zodra en zolang de opdrachtgever een openstaande rekening, voorzover opeisbaar, niet voldoet, is gebruiker gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen en daarmee de uitvoering van de opdracht op te schorten.

 

2.       Tijdens een opschorting als in het eerste lid genoemd, blijven alle door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever onder gebruiker.

 

 

Artikel 12: Klachttermijn

 

1.       Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.

 

 

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 

1.       De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, niettegenstaande de bevoegdheid van de Voorzieningenrechter in kort geding. Niettemin heeft gebruiker het recht de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

 

1.       Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 15: Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

 

1.       Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden onder depotnummer 28098456.

 

2.       Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever.

 

 

Leiden, 10 september 2004.